Total Pageviews

Friday, May 27, 2011

Audios Chồng Lê Thị Quỵt Tiền Không Trả

Đây là 2 audios NDQ quyt tiền không trả.  Một tên vô liêm sĩ quỵt nợ không trả và lợi dùng người yêu.  

Bà con nghe tận miệng tên Ngô Duy Quyền nói rỏ là quỵt nợ nhé. Con người vô liêm sĩ.